รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดอบรม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น รุ่นที่ 1ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดอบรม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น รุ่นที่ 1ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
นายประวิน พัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดในภาคเหนือรวมทั้งสิ้น 40 คน ทั้งนี้เนื่องจากผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพด้านสื่อมวลชน ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการจัดอบรม โดยได้มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 8 เขตทั่วประเทศ และสถาบันการประชาสัมพันธ์จัดการอบรมตามระเบียบวิธีของ กสทช.ทั้งระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง ในการจัดอบรม ให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกาศ ผู้อ่านข่าวที่ดี ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนที่ถูกต้อง เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงต้องทราบทั้งหลักวิชาการ หลักกฎหมาย มีจรรณยาบรรณที่ดี เป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ใบรับรองผู้ประกาศ
สำหรับการจัดอบรมสำหรับ การอบรม แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับต้น (แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รุ่นแรก รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2556 อบรม ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 รุ่นที่ 2 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-31 ตุลาคม 2556 อบรม ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556) หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง (รุ่นที่ 1 รับสมัคร จำนวน 40 คน กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2556 อบรม ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556) หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง (รุ่นที่ 1 รับสมัคร จำนวน 30 คน กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2557 อบรม ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2557) ค่าธรรมเนียมในการอบรม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น คนละ 3,000 บาท ระดับกลาง คนละ 3,500 บาท และระดับสูง คนละ 4,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 3740
 
7 ตุลาคม 2556 , 10:33 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่