คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 9

  
     เริ่มแล้ว งาน Medical Book Day ครั้งที่ 9 งานที่จำหน่ายหนังสือ ตำรา และสื่อการศึกษาที่ทันสมัย พร้อมจัดบรรยายและเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน
งานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 9 มหกรรมหนังสือทางการแพทย์และหนังสือทั่วไป จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเข้าถึงหนังสือตำรา สื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนับสนุน ให้ชุมชนสวนดอกและใกล้เคียง สนใจและรักการอ่าน ส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง สร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีแก่นักศึกษาสู่ชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ได้มีโอกาสได้คัดเลือกหนังสือ ตำราใหม่ๆ จัดซื้อเข้าห้องสมุดได้ตรงตามความต้องการ ทั้งยัง เปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ จากคณะต่างๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แนะนำและคัดเลือกหนังสือใหม่ๆ เข้าห้องสมุดของตนเอง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในการเปิดงานว่า ปัจจุบัน ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาที่ผ่านมา งานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้สนใจ ด้วยดีเสมอมา กิจกรรมเช่นนี้ เป็นการส่งเสริมการอ่าน การเสาะแสวงหาความรู้
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน จะมีการบรรยาย การเสวนาในหัวข้อต่างๆ เช่น การบรรยาย เรื่อง แนวคิดและชีวิตน่าสนใจของอาจารย์แพทย์รางวัลแมกไซไซ บรรยาย เรื่อง เด็ดใบไม้ 1 ใบ สะเทือนถึงดวงดาว บรรยาย เรื่อง แรงบันดาลใจ ความฝัน ความสุขในการใช้ชีวิต กิจกรรมการอภิปราย Books Vs e-Books เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอะไรจะดีกว่ากัน และการบรรยายเรื่อง Cloud technology ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 53 94 5206
 
7 ตุลาคม 2556 , 11:50 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่