การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เพิ่มห้องปฏิบัติการ Lab Cluster ควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน

  
     การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เร่งขยายห้องปฏิบัติการ Lab Cluster เพิ่มเติมไปยัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน
นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เปิดเผยว่า จากการที่การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการขยายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Lab Cluster) โดยได้ก่อสร้างขยายห้องปฏิบัติการ Lab Cluster ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง คือที่ จังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 แห่ง คือ ที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และอยู่ระหว่างการเปิดซองเสนอราคา 1 แห่ง คือที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิทยาศาสตร์ประจำ Lab Cluster ทั้ง 3 แห่ง จะมีหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำดิบที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นำมาใช้ผลิตน้ำประปา ตัวอย่างน้ำประปาจากโรงกรองน้ำ และจากเส้นท่อประปาที่จ่ายไปยังบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพ เคมี แบคทีเรีย จากนั้น บันทึกผลการวิเคราะห์ลงในระบบสารสนเทศให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมให้คำแนะนำการหาชนิดและปริมาณสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำได้รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สามารถให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค ช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่อง โดยห้องปฏิบัติการ Lab Cluster นอกจากให้บริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในสังกัดแล้ว ยังเปิดให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำแก่หน่วยงานภายนอกด้วย โดยหากการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าในอนาคตจะมีโครงการขยาย Lab Cluster ไปยัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่มีความพร้อมต่อไป
 
8 ตุลาคม 2556 , 17:07 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่