แม่โจ้โพลล์สำรวจพบคนไทย ร้อยละ 66.0 เห็นว่าโพลล์ไทยยังไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจพบคนไทย ร้อยละ 66.0 เห็นว่าโพลล์ไทยยังไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร ขณะเดียวกันยังเห็นว่าโพลล์ยังไม่ทำให้สังคมเกิดความตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,737 ราย ในหัวข้อ “โพลล์ไทย สะท้อนปัญหาเมืองไทยจริงหรือ” ระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 โดยมีผลการสำรวจดังต่อไปนี้ ร้อยละ 73.0 มีการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นบ้างเป็นบางโพลล์ ในขณะที่ ร้อยละ 7.4 มีการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นโพลล์เป็นประจำ และ ร้อยละ 19.6 ไม่สนใจ เมื่อถามถึงโพลล์ที่เป็นประโยชน์ช่วยให้สังคมเกิดความตระหนัก นั้น พบว่า โพลล์ด้านเศรษฐกิจ มากที่สุด ร้อยละ 35.1 อันดับที่ 2 คือโพลล์ด้านการเมือง ร้อยละ 24.2 อันดับที่ 3 คือโพลล์ด้านการเกษตร ร้อยละ 15.6 อันดับที่ 4 คือโพลล์ด้านสังคมและศาสนา ร้อยละ 12.8 อันดับที่ 5 คือโพลล์ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 9.9 และ อันดับที่ 6 คือโพลล์ด้านวันสำคัญต่างๆ ร้อยละ 2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าโพล์ มีประโยชน์ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขปัญหา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.8 คือทำให้สังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักแต่ยังไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 17.6 มีผลอยู่ในระดับมาก ทำให้สังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และร้อยละ 16.6 มีผลอยู่ในระดับน้อย มีผลต่อสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักน้อย
สำหรับประเด็นโพลล์ที่น่าสนใจพบว่า ประชาชนต้องการให้สำรวจประเด็นเรื่องปากท้องของประชาชนสูงที่สุด รองลงมาต้องการให้ สำรวจประเด็นเรื่องปัญหาของเกษตรกร ประเด็นปัญหาทางการเมือง ประเด็นปัญหาด้านการศึกษา และ ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับ ผู้ตอบร้อยละ 66.0 เห็นว่าผลโพลล์มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 26.8 เห็นว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน้อย และร้อยละ 7.2 เห็นว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก
 
9 ตุลาคม 2556 , 17:47 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่