รายงานพิเศษ โครงการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาพื้นเมืองเหนือครั้งแรก

  
     รายงานพิเศษ โครงการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาพื้นเมืองเหนือครั้งแรก โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระมหาดวงรัตน์ ตรตโน ประธานดำเนินงานปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาบาลีจากอักษรไทยเป็นอักษรธรรมล้านนา เจริญพรว่า ในพระพุทธศาสนามีคัมภีร์ที่สำคัญ คือ พระไตรปิฎก และมีคัมภีร์ที่สำคัญรองลงมาคือ อรรถกถา เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความอันเป็นเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎก โดยเรียกผู้แต่งคัมภีร์เหล่านี้ว่าพระอรรถกถาจารย์ เป็นคัมภีร์ที่มีมาแต่โบราณ มีทั้งอรรถกถาพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม คณะสงฆ์ไทยใช้อรรถกถาหลายเล่มมาเป็นหลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีมาถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้น อรรถกถาจึงเป็นหลักฐานอ้างอิงในการศึกษาพระพุทธศาสนาได้อย่างดี เพราะอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน
การแปลอรรถกถาพระไตรปิฏกจากภาษาไทย เป็นภาษาธรรมะล้านนาได้สำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นความพยายามของพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ได้ค้นคว้ารวบรวมพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาเมื่อ 600 ปีก่อน ณ วัดเจ็ดยอดเชียงใหม่ ใช้เวลาสืบค้นนานถึง 16 ปี จึงพบใบลานต้นฉบับจากเมืองเชียงตุง จากนั้น ได้มาตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่วัดร่ำเปิงตโปทาราม จัดพิมพ์ด้วยตัวเรียงพิมพ์(ตะกั่ว)ครั้งแรก ต่อมาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ใช้การเรียงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ปริวรรคพระไตรปิฎกเป็นอักษรธรรมล้านนา พิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ครั้งนี้ จึงนับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง
เมื่อปี 2555 เป็นวาระพุทธชยันตี คือ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครบ 2600 ปี คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นำโดยพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่าเป็นวาระพิเศษที่จะทำการปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาและร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยใช้อรรถกถาฉบับสยามรัฐ ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 48 เล่ม ปริวรรตเป็นอักษรธรรมล้านนาและบันทึกลงแผ่น CD เพื่อความสมบูรณ์ทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เป็นภาษาล้านนา ใช้เวลาปริวรรต 2 ปี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาล้านนาช่วยตรวจสอบการพิมพ์อักษรธรรมล้านนา(ฟร้อนท์)
การปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎก 2555 คณะกรรมการได้บันทึกลงแผ่น CD แล้วนำถวายพระวิสุทธาจารย์เจ้าคณะภาค 7 และร่วมฉลองในงานอายุวัฒนมงคลครบรอบ 89 ปี 69 พรรษา พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมัคโล) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเบื้องต้นก่อนแล้ว จึงทำโครงการจัดพิมพ์เป็นหนังสือคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา ปกแข็ง จำนวน 48 เล่ม ต่อ 1 ชุด กำหนดจัดพิมพ์ครั้งแรกจำนวน 2,000 ชุด ใช้ทุนทรัพย์ 15 ล้านบาท ขณะนี้ มีบริษัทส่วนกลางเสนอราคาจัดพิมพ์มาแล้ว และมีผู้สนับสนุนถวายทุนทรัพย์จัดพิมพ์แล้ว 1 ล้านบาท จากนั้น จะได้นำถวายตามวัด สถานศึกษา หอสมุดแห่งชาติ และสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และการคงอยู่ของภาษาล้านนา
พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นับเป็นความโชคดีของเมืองเชียงใหม่ที่ได้หลวงปู่ทอง สิริมังคโล สนับสนุนโครงการนี้ เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อีก 50 ปีหรือ 100 ปี ภาษาธรรมล้านนาอาจตายไปแล้ว คนรุ่นใหม่อาจไม่ได้อ่าน แต่คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับนี้ยังอยู่ และแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคนี้ให้ปรากฏในอนาคต ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนอักษรธรรมล้านนาให้มากขึ้น อักษรธรรมล้านนาดำรงมาช้านาน ต้องอนุรักษ์ไว้ให้เหมือนกับอักษรเขียนของพม่า และไทใหญ่ ที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
สำหรับผู้จะร่วมในโครงการจัดพิมพ์คัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง หรือที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร หรือสอบถามรายละเอียดได้จากกองงานเลขานุการ โทรศัพท์ 089-8500105
 
11 ตุลาคม 2556 , 11:54 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่