คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ สวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ สวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบปลอดบุหรี่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ สวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลต้นแบบปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากรในหน่วยงาน และผู้รับบริการ พัฒนาระบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำและสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิชาชีพสุขภาพในโรงพยาบาล จัดขึ้น ณ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การพัฒนาโครงการ สวนดอกปลอดบุหรี่ ก็เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ต้นแบบที่มีระบบส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้รับบริการในโรงพยาบาล โดยบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการบำบัดรักษา และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในที่สุด
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงดนตรีบรรเลงพื้นเมือง โดยชมรมคีตศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วีดิทัศน์รณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบและวีดิทัศน์สัมภาษณ์บุคคลต้นแบบการเลิกบุหรี่สำเร็จ มีนายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย บรรยายเรื่อง สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาการบริโภคยาสูบในประเทศไทย เรื่อง การควบคุมบุหรี่ในสถานพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรินทร์พร ลิขิตเสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
11 ตุลาคม 2556 , 16:52 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่