จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดรับจำนำตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 จำนวน 1 แห่ง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศเปิดจุดรับจำนำตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 จำนวน 1 แห่ง เกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกไปจำนำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57รอบที่ 1 ระยะเวลารับจำนำวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ โดยองค์การคลังสินค้า(อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) รับจำนำใบประทวน มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดพิจารณา วางระบบการรับจำนำและรับรองโรงสีที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการรับจำนำในพื้นที่ นั้น เพื่อให้การรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล และให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง จังหวัดเชียงใหม่จึงออกประกาศ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5301 1799 และ 0 5301 1800 ซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ กับ อคส. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.
 
14 ตุลาคม 2556 , 13:53 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่