จังหวัดเชียงใหม่ เปิด 24 จุด รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วจังหวัด

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิด 24 จุด รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วจังหวัด ช่วยเหลือเกษตรกร 7 อำเภอ ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมประสาน ไซโล ผู้ส่งออก ช่วยแก้ไขปัญหา
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 ประกอบด้วย มาตรการหลัก 2 มาตรการ มาตรการเสริม 3 มาตรการ แต่เนื่องจากผู้รวบรวมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะที่อำเภอแม่แจ่ม ไม่มีไซโล จึงได้ประสาน ไซโลและผู้ส่งออกมาร่วมประชุมหารือ ได้ข้อสรุปให้เปิดจุดรับซื้อทั้งหมด 24 จุด ใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม 17 จุด ฝาง 2 จุด พร้าว ดอยสะเก็ด หางดง สันป่าตอง และเชียงดาว อำเภอละ 1 จุด เปิดรับซื้อตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา
ด้านมาตรการหลัก 2 มาตรการ ประกอบด้วย การแทรกแซงการรับซื้อและเชื่อมโยงผ่านผู้รวบรวมในพื้นที่ ให้ผู้รวบรวมในพื้นที่ (ผู้ซื้อ) รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นร้อยละ 14.5 กก.ละ 9 บาท ความชื้นร้อยละ 30 กก.ละ 7 บาท จากเกษตรกรตามใบรับรองเกษตรกร รายละไม่เกิน 25 ตัน รัฐจ่ายชดเชยให้กับผู้รับซื้อที่เข้าร่วมมาตรการฯ ในอัตรา กก.ละ 1.50 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพ กก.ละ 0.50 บาท และค่าบริหารจัดการ กก.ละ 1 บาท เป้าหมาย 1 ล้านตันเมล็ด ณ ความชื้นร้อยละ 30 ระยะเวลาดำเนินการเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 อีกมาตรการ คือ การขยายปริมาณการรับซื้อ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบ ขยายกำลังการรับซื้อระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2556 จากปกติเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 - 20 และรับซื้อในราคาที่เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
ด้านมาตรการเสริม 3 มาตรการ ได้แก่ การเชื่อมโยงสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ ให้สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ผู้รวบรวม) รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้นร้อยละ 14.5 กก.ละ 9 บาท ความชื้น ร้อยละ 30 กก.ละ 7 บาท จากเกษตรกรตามใบรับรองเกษตรกรรายละไม่เกิน 25 ตัน และเชื่อมโยงให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยรัฐจ่ายชดเชยค่าปรับปรุงคุณภาพและค่าบริหารจัดการให้กับสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ผู้รวบรวม) ในอัตรา กก.ละ 1.75 บาท และจ่ายชดเชยค่าขนส่งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ผู้ซื้อ) ในอัตรา กก.ละ 0.50 บาท เป้าหมาย 1 แสนตันเมล็ด ณ ความชื้นร้อยละ 30 มาตรการเสริมต่อมา คือ ให้ผู้ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ผู้ซื้อ) ผลักดันการส่งออก โดยรัฐจ่ายชดเชยค่าบริหารจัดการให้กับผู้ส่งออก อัตรา กก.ละ 0.50 บาท เป้าหมาย 3 แสนตันเมล็ด ณ ความชื้นร้อยละ 14.5 และมาตรการเสริมสุดท้าย คือ เสริมสภาพคล่องในการรับซื้อ ให้ผู้รวบรวมและสหกรณ์ผู้รวบรวมที่เข้าร่วมดำเนินการมาตรการหลัก ตามข้อ 1 และมาตรการเสริม ตามข้อ 1 และผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ ตลอดจนผู้ค้าทั่วไป ที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรตามราคาที่รัฐกำหนด โดยรัฐจ่ายชดเชยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน โดยให้ ธ.ก.ส. หรือธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการ
ในปีการผลิต 2556/57 จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 172,798 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 110,764 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 641 กิโลกรัมต่อไร่ ความชื้นร้อยละ 14.5 พื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม รองลงมา ได้แก่ อำเภอฝาง และเชียงดาว แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกที่มีเอกสิทธิ์ ประมาณ 19,008 ไร่ ผลผลิตประมาณ 12,184 ตัน พื้นที่ปลูกที่นอกเหนือจากพื้นที่มีเอกสิทธิ์ จำนวน 153,790 ไร่ ผลผลิตประมาณ 98,579 ตัน
 
14 ตุลาคม 2556 , 14:15 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่