จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ครอบคลุมพื้นที่อ่างเก็บน้ำ 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดเดินทางมาเปิดการประชุมด้วย
สำหรับโครงการดังกล่าว กำหนดดำเนินการภายใน 5 ปี แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ 9 แผนงานหลัก (Module) ภายใต้งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท โดยใน Module A1 โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรังและป่าสัก จะศึกษา สำรวจออกแบบ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรังและป่าสัก ความจุเก็บกักประมาณ 1,300 ล้าน ลบ.ม. เพื่อบริหารจัดการน้ำ การชลประทาน เน้นการป้องกันน้ำท่วม มีการคัดเลือกอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 18 แห่ง ใช้งบประมาณไม่เกิน 48,550,894 ล้านบาท กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม และอ่างเก็บน้ำแม่ขาน อำเภอสันป่าตอง ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม จำนวน 2,000 คน ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งโครงการ ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน web site สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย
 
16 ตุลาคม 2556 , 11:03 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่