คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึงสมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2556 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงห่วงใยในสุขภาพประชาชนและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข เจริญรอยตามพระยุคลบาท ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็น แม่ฟ้าหลวง ของปวงชนชาวไทย ทรงได้รับการขนานนามว่า พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและการจัดประชุมวิชาการภายใต้ชื่อ Nursing Outcomes & Engagement for Quality พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานจากโรงพยาบาลต่างๆ
 
16 ตุลาคม 2556 , 16:33 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่