จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก เพิ่มอีก 1 แห่ง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 เพิ่มอีก 1 แห่ง
ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 ระยะเวลารับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดพิจารณาวางระบบการรับจำนำและรับรองโรงสีที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการรับจำนำในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงสีวัชระกิจ ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือก ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา
ก่อนหน้านี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 ไปแล้ว 1 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือก ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา
 
17 ตุลาคม 2556 , 10:47 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่