จังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อลดความรุนแรงของปัญหา
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหามลพิษหมอกควัน ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะ เศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ตอซัง ฟางข้าว กิ่งไม้ใบไม้ เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร และการเผาป่า ทำให้มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่จึงออกประกาศลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้น โดยในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ ส่วนในระดับอำเภอมีนายอำเภอทุกอำเภอเป็นประธานกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และลดความรุนแรงของภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวิธีการประสานงานหน่วยงานทุกระดับในพื้นที่ ระดมบุคลากร อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรกลทุกประเภทจากทุกหน่วยงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น ประเมินสถานการณ์หมอกควัน ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงแก้ไขปัญหาให้ทันกับสถานการณ์ จัดระบบการติดตามและรายงานสถานการณ์ ปัญหา การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทุกระยะ ในระดับอำเภอรายงานให้นายอำเภอทราบ และในระดับจังหวัดรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ รวมทั้งขอความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ และภาคีเครือข่ายให้เข้ามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
 
17 ตุลาคม 2556 , 13:45 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่