รายงานพิเศษ เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 3 ปี 2556

  
     รายงานพิเศษ ไตรมาส 3 ปี 2556 ภาคการส่งออกของภาคเหนือได้รับผลกระทบน้อยกว่าการส่งออกของประเทศ ขณะที่ผลของภาพยนตร์ Lost in Thailand ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังภาคเหนือจำนวนมาก
นับแต่ต้นปี 2556 เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่ามีแนวโน้มชะลอลง สาขาการผลิตที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆ ในปีก่อนแผ่วลงไปอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเนื่องจากการอุปโภคประชาชนชะลอลงเพราะหมดมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ ประกอบกับภาคส่งออกได้รับผลกระทบจากความผันผวนเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การผลิตโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมลดลง ขณะที่การเบิกจ่ายภาครัฐมีความล่าช้า ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้หน่วยงานทางเศรษฐกิจทั้งของภาครัฐและเอกชนต่างปรับลดปริมาณการอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยเหลือร้อยละ 3.7 จากครั้งก่อนคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.2
นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวว่า สำหรับภาคเหนือภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมิได้แตกต่างจากภาพรวมของประเทศมากนัก แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ภาคการส่งออกของภาคเหนือได้รับผลกระทบน้อยกว่าการส่งออกของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ได้พึ่งพิงการส่งออกมากเท่าเศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่การอุปโภคบริโภคชะลอลงจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในพื้นที่แผ่วลงอย่างต่อเนื่อง ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐหมดลงและภาคครัวเรือนมีภาระหนี้สูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อลดลง เป็นผลให้ยอดขายสินค้าลดลงโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย นอกจากนั้น การใช้จ่ายเงินงบประมาณยังหดตัว ผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมลดลง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 3 ปี 2556 ลดลงจากไตรมาสก่อนและจากช่วงเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย
ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการลงทุนภาคก่อสร้างหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวมากกว่าปกติ หดตัวตามรายได้เกษตรกรที่ลดลง ขณะที่การก่อสร้างภาครัฐยังคงขยายตัว ด้านผลผลิตเกษตรปรับตัวลดลงตามปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังและลำไย เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอากาศแปรปรวนในช่วงฤดูเพาะปลูก ส่วนผลผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคเหนือลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ด้านการส่งออกของภาคเหนือยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง เนื่องจาก มีการค้าชายแดนขยายตัวดี โดยเฉพาะการค้ากับประเทศเมียนมาร์ที่เติบโตมาก และในระยะต่อไปยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเปิดประเทศ เพื่อรับนักลงทุนต่างชาติ ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นปีทองหนึ่งของภาคเหนือ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวจีนตามกระแสความนิยมในภาพยนตร์ เรื่อง Lost in Thailand อีกทั้ง ยังได้รับผลดีตลาดประชุมสัมมนาโดยหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจมาจัดในภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น
นายนุกุล มุกลีมาศ เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 3 ปี 2556 จะลดลงเล็กน้อยแต่ภาพรวมทั้งปี ยังคงมีอัตราการขยายตัวแต่จะอยู่ในระดับต่ำกว่าปีก่อน ในอนาคตยังมีความท้าทายอีกหลายด้านที่ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ต้องเตรียมรับมือสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจที่มีการผลิตเชิงนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องเร่งทำ และเป็นหนทางที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันและต่อยอดการผลิตต่อไปในอนาคต ผู้ประกอบการต้องยอมรับภาวะการแข่งขันที่จะมีมากขึ้น การแข่งขันจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ต้องมุ่งเน้นแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าและบริการ มากกว่าที่จะมุ่งแข่งขันด้านราคาและปริมาณ ดังเช่นที่ผ่านมา
 
1 พฤศจิกายน 2556 , 17:15 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่