รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ระบุ จะส่งเสริมพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ระบุ จะส่งเสริมพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด
ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงปาฐกถาในงานดินเนอร์ทอล์ค การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมนโยบายในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในท้องถิ่น และนำความรู้สู่ประชาชน โดยได้มีการหารือกันจากผู้แทน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนสรุปว่า จังหวัดเชียงใหม่ต้องการให้สนับสนุนโครงการ Food Valley และอาหารปลอดภัย จังหวัดลำปาง ต้องการให้ส่งเสริมเซรามิก พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล จังหวัดเชียงราย ต้องการให้พัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี จังหวัดลำพูนมีความต้องการพัฒนาลำไยอย่างครบวงจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยากให้ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สูง กาแฟ ถั่วและงา จังหวัดน่านต้องการพัฒนาเครื่องเงิน จังหวัดแพร่ อยากให้ส่งเสริมแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากไม้ และจังหวัดพะเยาต้องการให้ส่งเสริมการแปรรูปหอมแดง ลิ้นจี่และข้าวโพด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ความต้องการของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันออกไป กระทรวงวิทยาศาสตร์จะเข้าไปช่วยพัฒนาตามความต้องการของพื้นที่ โดยนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์กล่าวในตอนท้ายว่า นายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้พัฒนาสินค้า OTOP ให้สามารถส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศได้ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ ให้สามารถนำออกมาใช้ได้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
 
1 พฤศจิกายน 2556 , 20:16 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่