ปีหน้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น 87153 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ของปี 2556

  
     ปีหน้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น 87,153 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ของปี 2556 เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเป็น 2.2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล
นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดให้เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งอารยธรรมล้านนา อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้กำหนดกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ทุกถิ่นที่ เป็นภูมิภาคแห่งการท่องเที่ยว วัฒนธรรมธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของเชียงใหม่ที่เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง หนึ่งในยุทธศาสตร์สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคือวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ที่เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่น่าเที่ยว มีความโดดเด่นทางชาติพันธุ์ มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและอาหาร เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 ล้านล้านบาทในภาพรวม จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ปรับเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2556 ให้ได้เป็น 87,153 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้เน้นกิจกรรมที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างทางเลือกใหม่ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เน้นตลาดประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการบูรณาการทุกภาคส่วนอีกด้วย
 
2 พฤศจิกายน 2556 , 14:42 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่