รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้มีกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว ที่มาจากการคืนสัดส่วนงบประมาณตามภาษีที่เก็บได้

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้มีกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว ที่มาจากการคืนสัดส่วนงบประมาณตามภาษีที่เก็บได้ของแต่ละจังหวัดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ในการประชุมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและภาคประชาชนที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พร้อมนำหน่วยงานที่ประสบปัญหาอุปสรรคมาพูดคุย อีกทั้งจะมีการวางแนวทางในการอบรมมัคคุเทศก์เยาวชนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอที่ประชุมเรื่อง "กองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว" นั่นคือกรณีที่จังหวัดใดสามารถเก็บภาษาได้มาก ก็จะได้สัดส่วนในการคืนงบประมาณเพื่อมาพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก เพื่อนำมาพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความเห็นให้เปิดโอกาสให้ผู้พำนักระยะยาวทำกิจกรรมจิตอาสา อีกทั้งขยายระยะเวลาการออกวีซ่าให้แก่ผู้พำนักระยะยาว เนื่องจากมีรายจ่ายต่อหัวแพงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป และเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ ควรมีการให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกอย่างเป็นระบบ มีการฝึกอบรม นักศึกษาวิชาทหารเป็นอาสาสมัครจราจรเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ให้มีการดูแลมาตรฐานห้องพักและการให้บริการ พัฒนาถนนหรือหมู่บ้านวัฒนธรรม จัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวตลอด 12 เดือน ส่งเสริมการเพิ่มสายการบินจากต่างประเทศ และ road show สินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
2 พฤศจิกายน 2556 , 17:16 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่