จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศฉบับที่ 2 เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรการแทรกแซงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 จำนวน 16 จุด
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.เชียงใหม่ จำกัด (สกต.) ได้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ โดยขอเปิดจุดรวบรวม ณ ร้านกิจเกษตรแม่แจ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และขออนุมัติเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนามของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.เชียงใหม่ จำกัด (สกต.) โดยกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน 16 จุด เพื่อดำเนินการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ให้ร้านกิจเกษตรแม่แจ่ม เป็นจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.เชียงใหม่ จำกัด (สกต.) ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 จังหวัดเชียงใหม่ และจุดรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ง 16 จุด เป็นจุดรวบรวมของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.เชียงใหม่ จำกัด (สกต.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 จังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่จะพิจารณาถอนสิทธิ์การเป็นผู้รวบรวม/ผู้ค้าพืชไร่/สหกรณ์ตามประกาศฉบับนี้ ต่อไป
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 14:00 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่