ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนนสูงสูดในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
    ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนนสูงสูดในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ด้วยคะแนน 26,700 คะแนน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศรับรองผลแล้ว
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 มาเป็นอันดับที่ 1 ได้คะแนน 26,700 คะแนน รองลงมา คือ นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 20,873 คะแนน นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนน 7,962 คะแนน นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้คะแนน 2,338 คะแนน นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 211 คะแนน และนายนนท์ หิรัญเชรษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้คะแนน 158 คะแนน ตามลำดับ มีผู้มาใช้สิทธิ์ 64,001 คน คิดเป็นร้อยละ 62.01 บัตรดี 58,242 ใบคิดเป็นร้อยละ 91 บัตรเสีย 1,910 ใบคิดเป็นร้อยละ 2.98 และบัตรไม่พึงประสงค์ 3,849 คิดเป็นร้อยละ 6.01
 
3 พฤศจิกายน 2556 , 20:18 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่