นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่านแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

  
    นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่านแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พร้อมส่งรายชื่อที่รวบรวมได้ให้สมาชิกวุฒิสภาผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมตัวชุมนุมด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออ่านแถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อผู้คัดค้านถึงสมาชิกวุฒิสภา ผ่านนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศรายุทธ สุทธจิตร ประธานองค์การนักศึกษากล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีความผิดสำหรับการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิด โดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังรัฐประหาร รวมถึงกระทำในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน โดยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างมาก เพราะเป็นการลบล้างความผิดให้กับผู้กระทำผิดโดยมีขอบเขตที่กว้างเกินไป ดังนั้นกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายจึงควรกระทำด้วยความละเอียดรอบคอบ แต่สภากลับลงมติผ่านร่างนิรโทษกรรมวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 อย่างเร่งรัด ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นการขัดกับหลักนิติธรรมอย่างยิ่ง จึงเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตกไป รศ.ธีระ วิสิทธิพานิชย์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า การแสดงออกของนักศึกษาเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย มีการลงชื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกันอย่างกว้างขวางในหลายจุดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะเดียวกันนายวิทยา ครองทรัพย์ ลรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงจุดยื่นไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมด้วย ด้านนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะนำข้อเรียกร้องต่าง ๆ เสนอรัฐบาลต่อไป
 
5 พฤศจิกายน 2556 , 11:43 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่