สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานครบรอบ 53 ปี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง เปิดตัว TV Digital

  
    
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานครบรอบ 53 ปี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง เปิดตัว TV Digital พร้อมก้าวไปข้างหน้าเคียงข้างประชาชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
นายประวิน พัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 53 ปี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมเปิดตัว TV Digital ในงาน “53 Anniversary PRD Moving to Digital TV” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ โดยไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัว TV ในระบบดิจิตอลของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ นำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ โดยติดตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์เชียงใหม่ ซึ่งอยู่บนดอยสุเทพ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 และเริ่มทดลองออกอากาศได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ท่ามกลางผู้ร่วมงานทั้งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมงานอย่างคับคั่ง กิจกรรมในงานมีการแสดงเทคโนโลยีด้านสื่อสารมวลชน ห้องส่งโทรทัศน์จำลอง นิทรรศการเปิดตัวรายการใหม่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่น Live Box
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนองนโยบายรัฐและรับใช้ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
 
5 พฤศจิกายน 2556 , 18:28 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่