จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อย โคมลอย โคมควันและดอกไม้เพลิงในช่วงยี่เป็งปี 2556

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย โคมควันและดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือ ยี่เป็ง ประจำปี 2556 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับการประสานงานจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชนและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย โคมควันและดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือยี่เป็ง ปี 2556 โดยร่วมกันรณรงค์ให้ใช้โคมลอยมาตรฐาน สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มผช.808/2552 และใช้โคมควันตามขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยง งด หรือห้ามปล่อยโคมในพื้นที่โซนนิ่งตามแนว ขึ้น-ลงของเครื่องบิน ร่วมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอยและโคมควันตามช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่ โคมควัน ให้ปล่อยระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. เฉพาะในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเท่านั้น โคมลอย ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2556 นอกจากนั้น ยังได้ให้อำเภอที่มีการจุดพลุหรือบั้งไฟ ตลอดจนโคมลอย และโคมควันหรือสิ่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการบินและอากาศยาน เช่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่ริม หางดง สารภี สันป่าตอง ดอยสะเก็ด สันกำแพง เป็นต้น ให้ประสานการปฏิบัติงานหรือประสานข้อมูลกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2319 ในวันปกติ เวลา 17.00 – 18.00 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2274 วันหยุดราชการที่หมายเลข 0 5392 2100
 
6 พฤศจิกายน 2556 , 16:31 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่