ประชุม ความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  
    ผู้ว่าเชียงใหม่การประชุม ความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยว และวิธีแก้ไขปัญหาการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ทำรายได้เข้าประเทศ มูลค่ามหาศาล จึงต้องมีการดูแล แก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การรักษาหรือทำให้จำนวนของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยปัญหาที่สำคัญคือการรักษาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว การมีรายได้ของประชาชนและชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่จะขอใช้โอกาสนี้ เก็บข้อมูลและระดมสมองเพื่อเป็นการนำประสบการณ์ องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว มาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือและถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นประโยชน์แก่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย การประชุมดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจัย สภาพปัญหา องค์ประกอบเพื่อจะได้มีการจัดทำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนาและการบริหาญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีประเด็นปัญหาในการประชุม คือ ปัญหาด้านทรัพยากร การวางแผนและการจัดการการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงผลประโยชน์ของสมาชิกในชุมชนด้วย
 
8 พฤศจิกายน 2556 , 14:20 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่