ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการพัฒนาเวียงกุมกาม

  
    ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการพัฒนาเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะลงพื้นที่เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า หลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเวียงกุมกามเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อันเป็นนโยบายสำคัญที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาฟื้นฟูโบราณสถานเวียงกุมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บริหารพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และเพิ่มเวลาในการพักผ่อนให้ยาวขึ้น สอดรับการสร้างรายได้ให้กับประเทศที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ 2.3 ล้านล้านบาท และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเป็น 27-28 ล้านคน ในปี 2558 ขณะนี้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อยไปแล้วถึงร้อยละ 80 โดยกรมศิลปากรได้เข้าบูรณะแหล่งโบราณสถาน ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล เรือนพยาบาล ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปวัฒนธรรม ลานจอดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภค ให้มีความสมบูรณ์เพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว โครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเน้นการสืบสานสิ่งที่ดีงามตั้งแต่ครั้งอดีตเพื่อนำมาเป็นการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยกิจกรรมทุกส่วน จะดำเนินการบูรณาการกับทุกๆหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 
8 พฤศจิกายน 2556 , 15:18 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่