ชุมชนวัวลายจัดกิจกรรม “ หัตถกรรมภูมิปัญญาบ้านวัวลาย ประจำปี 2556 ”

  
     ชุมชนวัวลายจัดกิจกรรม “ หัตถกรรมภูมิปัญญาบ้านวัวลาย ประจำปี 2556 ” เผยแพร่งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น
นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานหัตกรรมภูมิปัญญาบ้านวัวลาย ณ วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม กาดหมั้ว คัวฮอม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การเผยแพร่งานหัตถกรรม เครื่องเงิน เครื่องเขิน งานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถจัดการตนเอง ส่งเสริมการบริหารงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเครื่องเงินและเครื่องเขินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการองค์กรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางทุนวัฒนธรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเครื่องเงินเครื่องเขินที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนย่านวัวลาย เตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชุมชนวัวลายเป็นชุมชนดั้งเดิมของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุมากกว่า 513 ปี ประกอบด้วย3 ชุมชน คือ ชุมชนศรีสุพรรณ ชุมชนหมื่นสาร และชุมชนนันทาราม โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในชุมชน กิจกรรมหัตถกรรมภูมิปัญญาบ้านวัวลายในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน โดยกิจกรรมหลักๆมี 7 กิจกรรม ดังนี้ การจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องเขินล้านนา การพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย การพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเขินนันทาราม จัดตั้งคลังความรู้ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน วัวลาย การยกระดับและรับรองมาตรฐานฝีมือของสล่าเครื่องเงิน การจัดหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัวลายประจำปี การศึกษารูปแบบกิจกรรมของวัดศรีสุพรรณ เพื่อเป็นต้นแบบในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
8 พฤศจิกายน 2556 , 22:29 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่