รายงานพิเศษ หลักปฏิบัติ 10 ประการ ในการใช้ Smart Phone อย่างปลอดภัย

  
     รายงานพิเศษ สำนักงาน กสทช. แนะวิธีปฏิบัติ 10 ประการ ให้รู้เท่าทันและใช้งาน Smart Phone อย่างชาญฉลาด เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย
พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของคนไทย ในยุคข้อมูลข่าวสาร ดังจะเห็นได้จากจำนวนเลขหมายโทรคมนาคมที่ กสทช. ได้จัดสรรให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปใช้ในกิจการโทรคมนาคม จำนวน 150 ล้านเลขหมาย ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 100 ล้านเลขหมาย ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรของไทย คาดว่า หลังจากที่ กสทช. ประมูล 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz จะส่งผลให้จำนวนและการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะการใช้งานด้านข้อมูล เพิ่มมากขึ้น
รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวด้วยว่า จากปัจจัยดังกล่าว จะส่งผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชน ทั้งพฤติกรรม การถ่ายรูปอาหาร ส่งภาพให้เพื่อน การ Chat หรือ Line คุยกันคนอื่นๆ นอกจากนี้ ด้านเศรษฐกิจ ก็มีการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสินค้า บริการ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากขึ้น เพราะสะดวก สบาย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และยิ่งมีการใช้งาน สะดวก สบายมากขึ้นเท่าใด ภัยคุกคามต่อความมั่นคง ปลอดภัย ทางไซเบอร์ จะยิ่งเข้ามาได้ง่ายขึ้น ซึ่ง กสทช. นอกจากจะมีหน้าที่กำกับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคมแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค ให้รู้เท่าทัน ระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคง ปลอดภัย ที่อาจเกิดขึ้น จึงมีคำแนะนำ 10 ประการ ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ในยุคนี้ ได้แก่ ต้องตั้งรหัสผ่านบนโทรศัพท์มือถือ ระวังการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wireless ในพื้นที่สาธารณะ การปฏิเสธการอนุญาตการใช้งานแอพพลิเคชั่น อัพเดตโปรแกรมระบบปฏิบัติการพื้นฐานในโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำรองข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ ลบล้างข้อมูลอัตโนมัติกรณีที่โทรศัพท์มือถือถูกโจรกรรมหรือสูญหาย ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงินไว้ในโทรศัพท์มือถือ ระมัดระวังการโหลดแอพพลิเคชั่นฟรี ใช้โปรแกรมตรวจสอบและป้องกันไวรัสในโทรศัพท์มือถือ และการใช้โปรแกรม Mobile Device Management หรือ MDM ในโทรศัพท์มือถือ
โดย คำแนะนะทั้ง 10 ประการนี้ เป็นคำแนะนำที่ทาง สำนักงาน กสทช. ต้องการที่จะสร้างความตระหนักและป้องกันมิให้ภัยร้ายทางไซเบอร์ เกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์มือถือ ภายใต้ปรัชญาในการทำงานของ กสทช. “กำกับดูแลโปร่งใส ใส่ใจผู้บริโภค ก้าวทันโลกเทคโนโลยี” โดย กสทช. สนับสนุนให้มีการใช้งานโทรศัพท์มือถือในโลกไซเบอร์อย่างเต็มที่ แต่ต้องรู้เท่าทันและใช้งานอย่างชาญฉลาด เป็นการสร้างวัฒนธรรมการใช้งาน Smart Phone ที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น
 
10 พฤศจิกายน 2556 , 15:17 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่