เวทีสาธารณะ แม่ญิงเจียงใหม่ ใส่ใจ๋เรื่องงาน สร้างก๋านมีส่วนฮ่วม

  
    กลุ่มสตรีจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานกลุ่มสตรีจิตอาสา จัดเวทีสาธารณะ แม่ญิงเจียงใหม่ ใส่ใจ๋เรื่องงาน สร้างก๋านมีส่วนฮ่วม ประจำปี 2556
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะ แม่ญิงเจียงใหม่ ใส่ใจ๋เรื่องงาน สร้างก๋านมีส่วนฮ่วม ณ โรงแรม บีพี ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มสตรีจิตอาสาที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง สันกำแพง ดอยสะเก็ด สารภี และอำเภอแม่ริม โดยการจัดเวทีสาธารณะดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกรูปแบบ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงานร่วมกัน สร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม การติดตามการใช้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจัดสรรงบประมาณท้องถิ่น พร้อมกับเสนอแนวทางการทำงานของกลุ่มสตรีในระดับชุมชน ตำบล และจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีในชุมชน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เวทีครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างกลุ่มผู้นำสตรีจิตอาสา ใน 5 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของกลุ่มสตรีทั่วไป ในการทำประโยชน์ต่อบ้านเมือง และประเทศชาติ ภายหลังจากเวทีเสวนา แม่ญิงเจียงใหม่ ใส่ใจ๋เรื่องงาน สร้างก๋านมีส่วนฮ่วม เสร็จสิ้น มีการเปิดโอกาสให้สตรีได้ซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น จากนั้น มีการสรุปภาพรวมโครงการ และวางแผนการทำงานร่วมกัน มีสตรีให้ความสนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 120 คน
 
11 พฤศจิกายน 2556 , 12:30 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร- เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่