ประธานผู้นำเกษตรกรตำบลสันนาเม็ง จัดทำพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตร

  
    ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขยายพื้นที่ทำแปลงสาธีตถ่ายทอคเทคโนโลยีด้านการเกษตรปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ได้ปีละสองครั้ง จดสิทธิบัตรแล้ว และมีเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆมาดูงานและนำไปเผยแพร่แล้วจำนวนมาก
นายสมาน ทัดเที่ยง ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รายงานความคืบหน้าการทำการเกษตรของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ต่อนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการทำแปลงสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร บนพื้นที่ 20 ไร่ โดยบุกเบิกพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งรกร้างว่างเปล่า เป็นที่ทิ้งขยะ ติดถนน และขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ใช้ทำเป็นแปลงสาธิต ขณะนี้ มีการปลูกถั่วเหลือง เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด ประเทศไทยต้องนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศ ปีละกว่า 3 ล้านตัน นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสันนาเม็ง สามารถพัฒนาปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ได้ปีละ 2 ครั้ง จากปกติปีละครั้ง เป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ และได้จดสิทธิบัตรไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ มาดูงานและนำไปเผยแพร่แล้วจำนวนมาก กำหนดเก็บเกี่ยว ปีนี้ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงานต่อไป
 
12 พฤศจิกายน 2556 , 17:02 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - ธนภัทร สวท.เชียงใหม่