ผลการเยือนเชียงตุง สานสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง ของเชียงใหม่

  
    ผลการเยือนเชียงตุง สานสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง ของจังหวัดเชียงใหม่ มีการเจรจากันในด้านต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามนบายเร่งด่วนของ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบ เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับการหารือข้อราชการกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมนตรีสหภาพเมียนมาร์ พลเอกเต็งเส่ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ที่ได้ดำเนินการสถาปนาเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงตุง ซึ่งจะทำให้เกิดความกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำคณะภาครัฐและเอกชนของไทย จำนวน 55 คน เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์กับภาครัฐและเอกชนเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมีการประชุมเชื่อมความสัมพันธ์เชียงใหม่ – เชียงตุง ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ได้สรุป คือ ด้านการค้าชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับชนกลุ่มน้อย ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี เห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์กรความรู้ร่วมกัน และด้านการขนส่งทางถนน ได้หารือ แนวทางการดินรถจากเชียงใหม่ – แม่สาย เข้าท่าขี้เหล็ก วันละ 2-3 เที่ยว และขยายเส้นทางเชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องปัญหาหมอกควันไฟป่าชายแดน การร่วมมือด้านการแพทย์ด้วย สำหรับด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำการแสดงจากคณะนาฏศิลป์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดและการท่องเที่ยว ยังการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การแสดงและอาหารในงานพิธีเปิดการแสดงและจำน่ายสินค้าและงานเลี้ยงรับรอง มีการมอบอุปกรณ์กีฬา ซึ่งคณะภาครัฐและเอกชนได้มีกี่นำอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนในเมืองเชียงตุง และเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของเมืองเชียงตุง การแสดงนิทรรศการและการจัดงานแสดงสินค้า โดยนำผู้ประกอบการสินค้า OTOP / Chiang mai Brand / SMEs ธุรกิจบริการสุขภาพ จำนวน 15 ราย ซึ่งประกอบด้วยสินค้าผ้า และผลิตภัณฑ์ผ้า เซรามิก สมุนไพร ลำไยอบแห้ง ร่ม กาแฟ เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากประชนชาวเชียงตุงอย่างมาก มีมูลค้าการค้ากว่า 1,100,000 บาท แบ่งเป็นยอดจำหน่าย กว่า 620,000 บาท และยอดสั่งซื้อกว่า 480,000 บาท
 
12 พฤศจิกายน 2556 , 17:15 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่