จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราทั้งระบบ ในปี 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา ตามกรอบแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะกลางของรัฐบาลและมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อเตรียมจัดทำแผนแม่บทช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในปี 2557
นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ในปี 2557 ตามกรอบของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 และมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2556/2557 จำนวน 1,902 ราย กว่า 2,800 แปลง พื้นที่ปลูกกว่า 27,000 ไร่ ผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 249 ราย 393 แปลง พื้นที่ปลูกกว่า 3,100 ไร่ จากนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเพื่อให้เกษตรกรนำไปขอขึ้นเงินกับ ธกส.ตามโครงการฯ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เพื่อช่วยเหลือ ในปี 2557 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้มีการจัดแผนแม่บทในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้ครอบคลุมทุกด้าน กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2556
นอกจากนี้ นายเสริมศักดิ์ ศุขเกษม หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามมาตรการโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ใน 2 มาตรการ คือ มาตรการระยะสั้นให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ที่มีเอกสารหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่มีพื้นที่ยางเปิดกรีดไม่เกิน 25 ไร่ เป็นเงิน 2,520 บาท/ไร่ ตลอดฤดูการเปิดกรีด คือ เดือนกันยายน 2556 ถึง มีนาคม 2557 และมาตรการระยะกลาง คือ สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อไปใช้ประโยชน์จากโรงงานแปรรูปยางที่ได้สร้างไว้แล้วหรือจัดสร้างโรงงานแปรรูปใหม่ ในวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีสถาบันเกษตรกรยื่นเสนอขอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 5 สหกรณ์ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
 
13 พฤศจิกายน 2556 , 14:38 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่