เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน โดยพบว่าสถิติผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบสูงถึงร้อยละ 70
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2556 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก โดยกำหนดประเด็น “การให้ความรู้และการป้องกันโรคเบาหวาน” มีคำขวัญว่า พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน เพื่อมุ่งเน้นความรู้ในการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยใช้หลักสี่ประการคือ ประชากรที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานมีจำนวนมากเทียบเท่าประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นประเทศที่สามรองจากจีนและอินเดีย 1 ใน 2 ของผู้ป่วยเบาหวานไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานต้องรู้จักภาวะแทรกซ้อนของโรค และพึงระลึกไว้เสมอว่าทุกคนมีสิทธิเป็นโรคเบาหวาน กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่ออื่นๆ ที่สำคัญ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และอื่น ๆ ให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ร้อยละ 70 ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือมากกว่า 3,500 คนจาก 5 พันคน ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในภาพรวม ซึ่งมีหลัก 3 อ. 2 ส.ในการดูแลสุขภาพคือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และ งดเว้นการสูบบุหรี่และดื่มสุรา กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การคัดกรองโรคเบื้องต้น การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย บริการตรวจวัดการได้ยิน บริการตรวจวัดสายตา เป็นต้น
 
14 พฤศจิกายน 2556 , 11:21 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่