ครบรอบ 37 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ 50 ปีพระราชทานในพระบรมราชูปถัมภ์นำสู่ 75 ปี สวนสัตว์ไทย เปิดส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา

  
     สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมครบรอบ 37 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ 50 ปีพระราชทานในพระบรมราชูปถัมภ์นำสู่ 75 ปี สวนสัตว์ไทย เปิดส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกาเป็นของขวัญให้นักท่องเที่ยว
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 37 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมใจยินดี 50 ปี พระราชทานอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสู่ 75 ปี สวนสัตว์ไทย พบกับมิติใหม่ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ณ ด้านหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2497 ใช้ชื่อว่าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จนกระทั่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีชื่อว่า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จนกระทั่งครบ 50 ปีการก่อตั้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้จัดงาน โครงการ 50 ปีองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เทิดไท้องค์ราชันย์ ทรงอุปถัมภ์สัตว์ป่า ทุกสวนสัตว์ทั่วประเทศจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขณะเดียวกันยังครบรอบ 75 ปี สวนสัตว์ไทย โดยสวนสัตว์เขาดินวนาหรือสวนสัตว์ดุสิตในปัจจุบัน ก่อตั้งตั้งแต่ 18 มีนาคม 2481 รวบรวมสัตว์ทั้งในและต่างประเทศมาให้ประชาชนได้เยี่ยมชม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ปัจจุบัน มีองค์กรที่รับผิดชอบ 1 โครงการ 7 สวนสัตว์ คือ โครงการคชอาณาจักร สุรินทร์ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอนุรัก์สัตว์และพันธุ์พืชอดีตจนถึงปัจจุบัน วิจัยสัตว์หายาก สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ในการนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้เปิดส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา โดยจัดภูมิทัศน์เหมือนทุ่งหญ้าสะวันนาในทวีปแอฟริกามีสัตว์ต่าง ๆ เช่น ยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ ฮิปโปโปเตมัส ฮิปโปแคระ สคิมิตาร์ ออร์กซ์ อีแลนด์ และวอร์เตอร์บัค และช้าง เป็นต้น
 
15 พฤศจิกายน 2556 , 12:24 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่