กองทัพภาคที่ ๓ เตรียมตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ

  
    กองทัพภาคที่ ๓ เตรียมตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังควบคุมพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ
พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ กล่าวว่า กองทัพภาคที่ ๓ เตรียมจัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้กองทัพน้อยที่ ๓ และโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ดำเนินการตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี ๒๕๕๗ ในห้วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ในพื้นที่เป้าหมายตามสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้การควบคุมพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนบังเกิดผล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ กองทัพน้อยที่ ๓ และโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.ได้ดำเนินการสำรวจการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ใน ๕ พื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบฝิ่นเริ่มงอกแล้วบางพื้นที่ จำนวน ๒๗๖ แปลง ๑๗๔.๐๖ ไร่ โดยมอบหมายให้กองทัพภาคที่ ๓ จัดกำลังพลจาก กองทัพน้อยที่ 3 และโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ ปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นอย่างต่อเนื่อง มีผลดำเนินการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี ๒๕๕๖ กองทัพภาคที่ 3 พบพื้นที่ปลูกฝิ่น 21 พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2,484 แปลง พื้นที่ 1,612.95 ไร่ ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร ลำปาง และน่าน สามารถทำลายได้ 2,474 แปลง ผลการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 99.51 กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค 3 ตรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่น 4 พื้นที่ จำนวน 39 แปลง สามารถตัดทำลายได้ทั้งหมด และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินจังหวัด/อำเภอ ตรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่น จำนวน 50 แปลง สามารถทำลายได้ทั้งหมด
 
15 พฤศจิกายน 2556 , 14:48 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่