รายงานพิเศษ ผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากข้าวกล้องงอก ช่วยฟื้นฟูระบบประสาทและสมอง

  
     รายงานพิเศษ 2 อาจารย์มหาวิทยาลัย บูรณาการความรู้ร่วมกัน ศึกษาผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากข้าวกล้องงอก ช่วยฟื้นฟูระบบประสาทและสมอง เตรียมศึกษาวิจัยเชิงลึกในมนุษย์ก่อนต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ข้าวกล้องงอก เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมบริโภคอย่างสูง และมีการผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในปริมาณมาก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก มีการกล่าวถึงสรรพคุณมากมายของข้าวกล้องงอก ต่อการบำบัดหรือช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งการออกฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ การลดภาวะความเครียด คลายกังวล ซึ่งเป็นผลมาจากสารในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก และสารกาบา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยลึกลงไปในด้านอื่นที่มีผลต่อสุขภาพ
อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ จากสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันค้นพบว่า ระหว่างกระบวนการงอกของข้าว หากทำการจำกัดสภาวะในการงอกของข้าว เช่น การกำหนดความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ให้ อุณหภูมิ ระยะเวลา รวมถึงการให้สารสำคัญบางชนิดที่มีผลต่อกระบวนการงอกของข้าว มีผลทำให้ข้าวกล้องงอก สร้างสารต่างๆ ออกมาแตกต่างกัน และด้วยการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 5 ปี ทำให้ได้ข้อมูลที่สำคัญ เช่น หากทำให้เกิดสภาวะความเป็นกรดขึ้นเล็กน้อยระหว่างกระบวนการงอกของข้าวมีผลทำให้ข้าวเจริญหรืองอกและสร้างสารออกฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นกว่าที่สภาวะเป็นกลางหรือด่าง
นอกจากนี้ การทำงานวิจัยเชิงบูรณาการข้ามสาขาวิชาระหว่างสถาบัน ทำให้เกิดความร่วมมือในการศึกษาเชิงลึกถึงผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอกต่อสุขภาพ โดยพบว่าการกำหนดสภาวะและการควบคุมปัจจัยที่เหมาะสม รวมถึงการใช้สารกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์บางชนิดในข้าว ทำให้ข้าวกล้องมีการผลิต หรือสร้างสารออกฤทธิ์สำคัญระหว่างกระบวนการงอก จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า สารสกัดที่ได้จากข้าวกล้องงอก ออกฤทธิ์ต่อการกระตุ้นให้การทำงานของสมองของสัตว์ทดลองที่ถูกทำลายฟื้นฟูขึ้น และยังพบว่าสามารถช่วยในการฟื้นฟูสภาวะการนอนหลับของสัตว์ทดลองที่มีอายุมากให้เข้าสู่สภาวะการหลับลึกได้ ทั้งยัง ส่งผลต่อคลื่นไฟฟ้าสมองของสัตว์ทดลอง ในช่วงที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการเรียนรู้ และจดจำ เพิ่มขึ้น
ดังนั้น จากการค้นพบนี้จึงอาจเป็นแนวทางที่สำคัญในการนำสารสกัดออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก มาประยุกต์ใช้ในมนุษย์เพื่อใช้ในการบำบัดร่วมกับฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านการนอนหลับ ซึ่งไม่สามารถเข้าสู่สภาวะหลับลึกได้ จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่า สารสกัดนี้ ไม่ก่อพิษและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์ทดลองจึงไม่เป็นอุปสรรคในการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยในเชิงลึกในมนุษย์ก่อนนำไปประยุกต์ใช้เป็นสิ่งที่คณะผู้วิจัยให้ความสำคัญและสนใจศึกษาต่อ ขณะนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจและยินดีในการสนับสนุนการศึกษาในเชิงลึกและประสงค์ขอนำผลิตภัณฑ์สารสกัดออกฤทธิ์ทางชีวภาพช่วยฟื้นฟูระบบประสาทและสมองของคณะผู้วิจัยไปต่อยอดเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป
 
18 พฤศจิกายน 2556 , 13:44 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่