เครือข่ายต้านโลกร้อน และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2556

  
    เครือข่ายต้านโลกร้อน และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้ชื่องาน “ ลดหมอกควัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจสีเขียว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2556 ที่จะมาถึงใน วันที่ 4 ธันวาคมนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถาบันการศึกษาในนาม “ เครือข่ายต้านโลกร้อน ” ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น โดยเห็นว่า ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของผู้คน จึงจะจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้ชื่องาน “ ลดหมอกควัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจสีเขียว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียตริพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2556 ณ จริงใจ มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่เพื่อ สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ การบริโภคสีเขียว ” ระหว่างองค์กร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และรณรงค์เผยแพร่ความรู้พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
 
19 พฤศจิกายน 2556 , 15:53 น. , อ่าน 1298  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่