สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

  
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ภายใต้ MOU เฉพาะกรณีครบวาระการจ้างงาน 4 ปี
นายดิเรก ทะจันทร์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมจัดหางานและทางการเมียนมาร์ได้ประชุมหารือระดับวิชาการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่ครบวาระการจ้างงาน 4 ปี และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ภายใต้ MOU โดยขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ให้นายจ้างและสถานประกอบการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเอกสารดังนี้ หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน หนังสือแต่งตั้งพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาต บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สัญญาจ้างงาน แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองเมียนมาร์ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกและหน้าประทับตราวีซ่า สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว(โควตา)และสำเนาหนังสือยืนยันโควตา หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานนายจ้าง หลักฐานการมอบอำนาจ เป็นต้น ทั้งนี้ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า กรณีนายจ้างมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน มอบอำนาจให้พนักงาน ให้แนบหลักฐานแสดงการเป็นพนักงานด้วย มอบอำนาจให้บริษัทจัดหางาน ให้แนบสำเนาใบอนุญาตจัดหางาน(จง.3)สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอนุญาต หากมอบอำนาจให้พนักงานของบริษัทจัดหางานจะต้องแนบสำเนาบัตรลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานด้วย หากนายจ้างหรือสถานประกอบการมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย หมายเลยโทรศัพท์ 053-223855 -6 ,085-6955573 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.cmemloyment.org
 
21 พฤศจิกายน 2556 , 16:36 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่