รายงานพิเศษ การควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี 2557

  
     รายงานพิเศษ การควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี 2557 ทุกหน่วยงานต้องเร่งบูรณาการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น เนื่องจาก คาดการณ์ว่า ปีนี้ จะมีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 5-10
สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สรุปสถานการณ์และแนวโน้มการลักลอบปลูกฝิ่น พื้นที่การลักลอบปลูกฝิ่น ปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 พบการลักลอบปลูกฝิ่นและจัดทำแผนที่เป้าหมายแล้วเสร็จ 7 พื้นที่ เป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นในเขตภาคเหนือ 2 จังหวัด 5 อำเภอ 10 ตำบล จำนวน 305 แปลง พื้นที่ 200 ไร่ ปีนี้ พบการปลูกล่าช้ากว่าปีที่แล้วเมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกัน พบแปลงปลูกน้อยลงร้อยละ 81 พบทั้งแปลงปลูกเดิมและพื้นที่ปลูกใหม่ พื้นที่ปลูกจะอยู่ห่างไกลและกันดารมากยิ่งขึ้น โดยพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นหนาแน่นที่สุด คือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้านราคาฝิ่นดิบยังมีราคาสูงในทุกพื้นที่
สำหรับ การควบคุมพื้นที่และการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2557 พลโทนิวัติชัย ถนอมธรรม ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นยังพบการปลูกฝิ่นมากในพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยาและน่าน ประมาณการณ์ปีที่ผ่านมามีการลักลอบปลูกฝิ่น 1,600 ไร่ สามารถติดตามตัดทำลายได้เกือบหมด ปีนี้คาดการณ์จะมีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 -10 เนื่องจากอากาศเย็นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นฝิ่นที่มีราคาสูงเป็นสิ่งล่อใจ โดยได้พัฒนาการไปปลูกในพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคม ตามร่องเขาที่ยากต่อการเข้าถึง มีนายทุนหนุนหลังและพัฒนาเทคนิคตบตาเจ้าหน้าที่ โดยปลูกร่วมกับพืชผักชนิดอื่น และมีการติดระบบสปริงเกอร์ส่งน้ำเข้าพื้นที่ ขณะที่ภาครัฐขาดงบประมาณดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
แม้ผลการดำเนินการด้านการตัดทำลายฝิ่นในปีที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ สามารถตัดทำลายได้ถึงร้อยละ 99 รวมถึงผลสำเร็จเบื้องต้น จากการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงที่เข้าไปส่งเสริมอาชีพอื่นทดแทนการปลูกฝิ่นให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือและยอมรับการดำเนินงานร่วมกับโครงการฯ มากขึ้น แต่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดำเนินการทุกภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด ดังนั้น กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้กองทัพน้อยที่ 3 และโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 2557 ในห้วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงเดือน เมษายน 2557 ในพื้นที่เป้าหมายตามสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้การควบคุมพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนบังเกิดผล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
24 พฤศจิกายน 2556 , 14:37 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนวันต์ สวท. เชียงใหม่