จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดตั้งจุดตรวจและจุดบริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ในทุกอำเภอ และกำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556
รัฐบาลกำหนดแผนบูรณาการในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น โดยกำหนดหัวข้อหลักของการรณรงค์ว่า “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” โดยกำหนดมาตรการไว้ 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ โดยมาตรการเน้นหนัก คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เน้นบทบาทการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2556 และช่วงปฏิบัติการเข้มขัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและการตั้งจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ขึ้น ในทุกอำเภอ และกำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
24 พฤศจิกายน 2556 , 14:49 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่