รายงานพิเศษ ประชาชนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า

  
     รายงานพิเศษ ประชาชนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยปุย ดอยผาดำ ในการประชาพิจารณ์ความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1
ในการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าแห่งที่สองของประเทศไทย เส้นทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ที่โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดเชียงใหม่ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม อนุกรรมการฝ่ายศิลปกรรมท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีที่จะมีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าหรือ เคเบิลคาร์ เส้นทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ว่า โดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าดังกล่าว หากจะอ้างว่าเพื่อการคมนาคมก็ฟังดูไม่มีเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางรถก็เดินทางถึงดอยปุยอยู่แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติศาสตร์และเป็นเมืองโบราณทุกแห่งทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น การสร้างกระเช้าลอยฟ้าจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนอย่างแน่นอน ขณะที่นางสาวทัทยา อนุสสรรราชกิจ ตัวแทนภาคีขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเองกล่าวว่า ต้องมองทั้งแง่ของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทั้งนี้เห็นว่าสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชนเกิดมาจากรัฐบาลส่วนกลางขับเคลื่อน โดยไม่ถามคนในพื้นที่มาก่อน เห็นควรใช้สภาพลเมือง ให้ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างเส้นทางกระเช้าลอยฟ้าผ่านได้มีโอกาสพูดทุกชุมชน โดยหลังจากนี้ภาคีฯจะรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่คุยกับชาวบ้าน ซึ่งสำนักงานพัฒนาพิงคนครองค์การมหาชนไม่เพียงแต่มีโครงการกระเช้าลอยฟ้าเท่านั้น แต่ยังมีโครงการสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว เชียงใหม่อาย และทะเลเชียงใหม่ด้วย ซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อน ส่วนนางสาวนงนุช ยานะ ประชาชนชาวตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าในฐานะของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเส้นทางที่กระเช้าไฟฟ้าผ่าน อยากให้มีโครงการดังกล่าว เนื่องจากจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ คนเชียงใหม่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ขอให้เข้าไปสอบถามความต้องการของคนในพื้นที่ด้วย ในการประชาพิจารณ์ดังกล่าวมีทั้งผู้แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างหลากหลาย ซึ่งคณะทำงานจะนำไปสรุปรวบรวมเพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าต่อไป
 
26 พฤศจิกายน 2556 , 16:10 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่