10 เดือนแรก ของปี 2556 มี 69 โครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ภาคเหนือ

  
     10 เดือนแรก ของปี 2556 มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุน ของ BOI ภาคเหนือ จำนวน 69 โครงการ โดยอุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด
นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI ภาคเหนือ) เปิดเผยถึงภาวะการลงทุนภาคเหนือ 10 เดือนแรก ของปี 2556 มีจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 77 โครงการ ลดลงจากปี 2555 ที่มีจำนวนโครงการ 91 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนแล้ว จำนวน 69 โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 11,500 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 8,138 คน อุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนใน 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร จำนวน 26 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 4,700 ล้านบาท เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว กิจการผลิตยางแท่ง กิจการผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ และกิจการผลิตสารปรับปรุงดิน เป็นต้น สถานที่ตั้งโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด อยู่ที่ จังหวัดเชียงราย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ เชียงใหม่ สุโขทัย ลำปาง พะเยา อุทัยธานีและจังหวัดแพร่ ตามลำดับ รองลงมา คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 17 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 2,800 ล้านบาท ได้แก่ กิจการ Electronic Parts กิจการผลิตซอฟต์แวร์ สถานที่ตั้งโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และเชียงราย ตามลำดับ และมีการลงทุนในกิจการบริการและสาธารณูปโภค จำนวน 9 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 3,100 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากไบโอแมสและพลังงานแสงอาทิตย์ กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและกิจการ call center สถานที่ตั้งโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดอยู่ที่ จังหวัดพิจิตร ตาก กำแพงเพชร เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสุโขทัย ตามลำดับ นักลงทุนต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริม เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี เยอรมัน สหรัฐอเมริกา โดยโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่วนใหญ่เป็นการลงทุนขนาดไม่เกิน 200 ล้านบาท
สำหรับการลงทุนของต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ ส่งเสริม เป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือตอนบน คือ การลงทุนจากญี่ปุ่น จำนวน 11 โครงการ เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตโลหะและชิ้นส่วนโลหะ อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก รองลงมา เป็นการลงทุนจากฮ่องกง และเกาหลี ประเทศละ 3 โครงการ
 
2 ธันวาคม 2556 , 16:13 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่