พ่อดีเด่นระดับประเทศของจังหวัดเชียงใหม่

  
    นายทองอินทร์ พรหมวิชัยและนายประสงค์ ปันทิยา ได้รับเลือกเป็นพ่อดีเด่นระดับประเทศของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกพ่อดีเด่นระดับประเทศสองคนได้แก่ นายทองอินทร์ พรหมวิชัย และนายประสงค์ ปันทิยา โดยพ่อดีเด่นทั้งสองคนเป็นพ่อตัวอย่างที่เลี้ยงลูกจนได้ดี เป็นแบบอย่างแก่สังคม และจะเข้ารับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กับพลอากาศเอกกำธน สินธุวานนท์ องคมนตรี ณ อาคารใหม่สวนอัมพรในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคมนี้ ขณะที่พ่อดีเด่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกปีนี้มีจำนวน 15 คน ได้แก่ นายวิชัย ฟองตา นายชัย โตเขียว นายนิคม ขัตติยศ นายคำ จอมแสง นายปีรบ ไขแสง นายมิตร แก้วมณี นายสมบูรณ์ ดีเพ็ญ นายอุทัย ขัตติวงศ์ นายนภดล กองมณี จ.ส.ต.เกษม บุญชัย นายแก้ว อะกะเรือน นายสะอาด ดอนแก้ว นายกิตติศักดิ์ เมฆขจร นายวิรัช ใจเสมอ และนายมนูญ บูรณะพัฒนา โดยพ่อดีเด่นทั้ง 15 คนนี้จะเข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556
 
3 ธันวาคม 2556 , 15:52 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่