จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อย

  
     จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุม
ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมติดตามสถานการณ์ด้านมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้แทนหน่วยงานทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ชุมนุม พร้อมทั้งวางแผนเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุมของมวลชน โดยมีการจัดกำลังพลดูแลศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณประตูทางเข้า-ออกทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่ศูนย์ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการหน่วยงานเพื่อป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้งและบรรเทาเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ ให้คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ในส่วนของสถาบันการศึกษา ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การชุมนุมในกลุ่มของนักศึกษาเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย ไม่ให้เกิดความรุนแรง ไม่ใช้อารมณ์ และไม่นำชื่อสถาบันไปแอบอ้าง
 
3 ธันวาคม 2556 , 16:21 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่