มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการด้านการประมงในระดับชาติ ครั้งที่ 8

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการด้านการประมงในระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ระดับนานาชาติครั้งที่ 6
รศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านประมงระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ระดับนานาชาติครั้งที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ร่วมฉลองงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน และครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้อาชีพการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างงาน สร้างอาชีพและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ เตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลที่มีมาตรฐานของอาเซียน (ASEAN Seafood Hub)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าประมงไปยังตลาดโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการเกษตร ผู้ประกอบการประมง นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้ร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ และได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ แสดงแนวคิดเพื่อให้เกิดการระดมความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์โดยเน้นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมและวินัยในการพัฒนาคนจากภายในให้เป็นคนดีของสังคม การประชุมดังกล่าว มีนักวิจัยนำผลงานวิจัยกว่า 60 มานำเสนอ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านประมง เรื่องภาพรวมของปัญหาการผลิตสัตว์น้ำในปัจจุบัน การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประมง การแสดงพันธุ์ปลา และผลงานวิจัย
 
4 ธันวาคม 2556 , 16:19 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่