โครงการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เทิดพระเกียรติองค์ภูมิพลมหาราชา

  
     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดโครงการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เทิดพระเกียรติองค์ภูมิพลมหาราชา ในพื้นที่อำเภอสันทราย โดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เทิดพระเกียรติองค์ภูมิพลมหาราชา ณ แปลงสาธิตริมถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาช่วยเหลือเกษตรกร ให้เกษตรกรมีทางเลือกในการทำเกษตร นำอินทรียวัตถุมาใช้แทนสารเคมี จนบังเกิดผล ปลูกเป็นแปลงสาธิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พันธุ์ 105 บนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ ที่ปลูกตั้งแต่วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 มาเกี่ยววันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 นายสมาน ทัดเที่ยง ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสันนาเม็ง กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญด้านการเกษตร เคยตรัสกับตนคราวที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดเชียงใหม่ว่า ยังมีชาวไร่ ชาวนาที่ยากจนอีกมาก จงช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับเขา ตนจึงน้อมนำมาปฏิบัติถึงทุกวันนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการทำการเกษตรที่ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งให้ผลผลิตไม่ต่างกัน
ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสันนาเม็ง กล่าวด้วยว่า สำหรับพื้นที่ปลูกดังกล่าว ได้ขออนุญาตเจ้าของที่ดินเพื่อทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับอนุญาต จึงได้นำคณะมาแผ้วถางมาตั้งแต่ต้นปี 2556 ภายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครั้งนี้แล้ว จะให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองต่อไป เพราะถั่วเหลืองยังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยตลอดทั้งปี จะมีการบำรุงดินด้วยพืชสด เช่น ปอเทือง โสนแอฟริกัน ที่ให้ธาตุไนโตรเจนในดินมาก เช่น โสนแอฟริกันจะให้ธาตุไนโตรเจนประมาณ 80-90 กิโลกรัมต่อไร่ เท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ
 
5 ธันวาคม 2556 , 17:08 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่