เปิดงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

  
     งานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน เริ่มขึ้นแล้ว มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งภาควิชาการและบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีภูฐานเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้อาวุโส 8 คน ร่วมเป็นประธานประกอบพิธีเปิดงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รวบรวมประวัติศาสตร์การพัฒนาตั้งแต่อดีตมุ่งสู่อนาคต พร้อมเผยแพร่ผลงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประกาศเจตนารมณ์ของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ รวมถึงการประสานการทำงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน มุ่งให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้สู่ประชาชน เกษตรกรในชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันการศึกษาอันเป็นที่พึ่งของประชาชนและชุมชน ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเครือข่ายที่เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของแม่โจ้ 4 เสาหลักคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศ ชุมชนและองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับชาติและนานาชาติ นำเสนอจุดแข็งด้านเกษตร ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ที่มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้าน Maejo Go Eco University ไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่สร้างความสุขอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม งานแม่โจ้ 80 ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดิน จัดระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2556 กิจกรรมประกอบด้วย ภาควิชาการและบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฎานมาเป็นองค์ปาฐกถาเรื่องเกษตรอินทรีย์ในกระแสของโลกปัจจุบัน การจัดนิทรรศการรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแม่โจ้ตลอด 80 ปี การจัดแปลงสาธิตและฐานการเรียนรู้วิชาการเกษตรทั้งหมดของแม่โจ้ พร้อมผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อยอด การประกวดด้านพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ชิงถ้วยพระราชทาน ไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทาน การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนพืชผลทางการเกษตร และเวทีการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและเครือข่าย
 
6 ธันวาคม 2556 , 14:17 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่