พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ขยายเวลาการเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

  
     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ขยายเวลาการเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักฯ โดยไม่หยุดพักกลางวันทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นช่วงที่มีการเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
นายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เปิดเผยว่า สำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เปิดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักได้ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 เป็นต้นมา ยกเว้นเฉพาะช่วงที่มีการเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ทางพระตำหนักฯ จึงได้ขยายเวลาการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมโดยไม่หยุดพักกลางวัน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2556 และระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557 จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ในห้วงเวลาดังกล่าว
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,373 เมตร มีเนื้อที่โดยรอบพระตำหนักประมาณ 400 ไร่ แบ่งเป็นบริเวณที่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ประมาณ 200 ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ในปี 2504 และพระราชทานนาม พระตำหนักแห่งนี้ว่า ภูพิงคราชนิเวศน์ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงานและเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลือกสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก มีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม
 
8 ธันวาคม 2556 , 15:29 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่