การจัดงาน วันรวมน้ำใจชวยกาชาด ประจําป ๒๕๕๗

  
     เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน วันรวมน้ำใจชวยกาชาด ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกขและชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตางๆ ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
นางอังคณา พุฒิวิญู นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม กล่าวว่า จากการที่จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๗ ระหวางวัน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ รวม ๑๔ คืน ณ บริเวณสนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม และในการจัดงานในครั้งนี้ จะมีกิจกรรมของหนวยงานตางๆ เชน การจัดนิทรรศการใหความรู โดยเนนใหเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต การประกวดนางสาวเชียงใหม การแสดงดนตรีของนักรองชื่อดัง การนําสัตวเลี้ยงราคาแพงและหาชมไดยากมาจัดแสดง การประกวดรองเพลงของตัวแทนจากอําเภอตางๆ การประกวดการทําอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม การจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมีราคาถูก เชน สินคาในเครือบริษัท สหพัฒนฯ การแสดงสินคา OTOP ระดับ ๓ – ๕ ดาวของแตละอําเภอ และที่เปนสีสันของงาน คือ ร้านมัจฉากาชาดของเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ปนี้ จัดกิจกรรมเขารวมในงาน ๒ กิจกรรม คือ การจัดรานมัจฉากาชาด และการจัดทําสลากกาชาดการกุศล เพื่อหารายไดใชจายในภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ดานการบรรเทาทุกข การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตางๆ รวมทั้งการรับบริจาคโลหิต ซึ่งเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ไดกําหนดแผนออกดําเนินการในทุกอําเภออยางตอเนื่อง
ในส่วนของการจัดรานมัจฉากาชาด เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม จะขอรับการสนับสนุนของรางวัลตางๆ จากสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม สโมสร รวมถึงผูมีจิตศรัทธารวมบริจาค จึงกําหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจชวยกาชาด ประจําป ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เริ่มตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะไดนําสิ่งของที่ไดรับบริจาคไปเปนรางวัลใหแกผูโชคดีที่มาซื้อมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ต่อไป
 
8 ธันวาคม 2556 , 16:03 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่