นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงนโยบายการบริหารราชการ ต่อสภาเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงนโยบายการบริหารราชการ ต่อสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ใน 8 ด้าน มุ่งตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน และพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ก่อนเข้ารับหน้าที่ใน 8 ด้าน ได้แก่ ในด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเทิดทูน และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เชิดชูทำนุบำรุงศาสนา จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรมและมีคุณธรรม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างมาตรการให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง อีกทั้งเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยทางสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อเอื้อต่อการอยู่อาศัย และการท่องเที่ยว เกิดความสวยงาม และได้รับความสะดวกสบาย ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน และสร้างความพร้อมให้กลุ่มทางสังคมมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งมุ่งเน้นการลดความเลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสาธารณะ บริการทางการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น มุ่งให้เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ควรแก่การดำรงรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่ดีงาม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทางด้านศาสนาเพื่อให้เป็นเมืองแห่งศาสนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะของนครให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับนคร ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยของภาคพื้นเอเชีย และของโลก เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้กับประชาชน และด้านการบริหารจัดการระบบราชการ ปรับปรุงระบบการทำงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพอันจะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ทั้งนี้ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ กล่าวด้วยว่า การบริหารงานตามนโยบายที่ได้แถลงทั้งหมดก็เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
 
8 ธันวาคม 2556 , 17:58 น. , อ่าน 1271  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่