นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 เน้น การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุด

  
    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 เน้นนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุด
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายแก่บุคลากรในสังกัดส่งเสริมการเกษตร 8 จังหวัด ในภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรหลักที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2557 เน้นนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุด หรือ Change to the Best โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 3 ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยยึดหลักพื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทั้งด้านการผลิตและด้านเกษตรกร การบริหารจัดการข้อมูล เน้นทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และการบริหารจัดการองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับการทำงานสำคัญต่างๆได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนโครงการที่ตั้งไว้ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการทำงานและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังกล่าวอีกว่า หัวใจของกรมส่งเสริมการเกษตร การทำงานกับคน ด้วยคน ดั้งนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องมีบทบาทและตัวตนที่ชัดเจนในการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพสามารถเป็นผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จกับเกษตรกรอย่างแท้จริง
 
11 ธันวาคม 2556 , 12:03 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่