ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ครบทั้งประเทศในวันที่ 19 ธันวาคม 2556

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารสมาชิกจะใช้งานระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็คหรือ ICAS ครบทั้งประเทศในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 นี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารสมาชิกเริ่มทยอยขยายการใช้งานระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็คหรือ ICAS ในเขตภาคเหนือ โดยเริ่มใช้งานในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 อำเภอแม่สอดและจังหวัดตาก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดแพร่และน่าน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2556 จังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556 จังหวัดพะเยาและเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ซึ่งจะครบทั่วประเทศในวันดังกล่าว ทำให้สามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามจังหวัดทั่วประเทศภายใน 1 วันทำการจากเดิมต้องใช้เวลา 3 ถึง 5 วันทำการ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้นำฝากเช็ค สามารถรับเงินตามเช็คได้เร็วขึ้น ส่งผลให้การหมุนเวียนเงินในธุรกิจและระบบเศรษฐกิจการค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้สั่งจ่ายเช็คต้องปรับตัวด้วยการเตรียมเงินในบัญชีให้เพียงพอ ณ วันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วขึ้น --------------- ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
 
11 ธันวาคม 2556 , 17:29 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่