ปัญหาหมอกควันและไฟป่า มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทุกปี

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยว่า การให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม เตรียมการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ก็เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมักมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทุกปี
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในภาคเหนือ โดยนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในปี 2554 และ 2555 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งหนัก ส่งผลให้ปี 2555 เกิดไฟป่ามากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันตามมา ในปี 2555-2556 จึงให้จังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการซักซ้อมเตรียมแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บัญชาการร่วมกับ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ผลดี ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือลดลง ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจาก ทุกปี ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ จะตรงกับฤดูการท่องเที่ยว มักเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ก่อให้เกิดผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก การประชุมกับผู้ว่าราชการทั้ง 9 จังหวัด ก็เพื่อกำชับเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลพื้นที่ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความร่วมมือ เช่น ไม่เผาซังข้าว ตอข้าว เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ แต่ให้นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักแทน
สำหรับสาเหตุหลักของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะ เศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ตอซัง ฟางข้าว กิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร โดยการเผาป่า ทำให้มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
12 ธันวาคม 2556 , 13:40 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท. เชียงใหม่